Dette er en underside til http://www.verdensnavle.dk/ 

Bekendtgørelse 1993-07-12 nr 599vedrørende oplysning om fortrydelsesreti henhold til lov om visse forbrugeraftaler[*]I medfør af § 7, stk 3, § 13, stk 3 og § 13 b, stk 3, i lov om visse forbrugeraftaler (Dørsalg mv, fjernsalg og løbende tjenesteydelser), jf lovbekendtgørelse nr 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr 262 af 6. maj 1993, fastsættes:§1 Den erhvervsdrivendes oplysning til forbrugeren om dennes fortrydelsesret skal gives i: 1) en særlig formular, eller 2) aftaledokument, faktura, følgeseddel eller lignende dokument, der udfærdiges i anledning af den enkelte aftale.Stk.2 Oplysning, der gives i de under stk 1, nr 2, nævnte dokumenter, skal være tydeligt adskilt fra dokumentets øvrige tekst og fremhæves ved særlig skrifttype eller på lignende måde.Stk.3 Oplysningen skal, når aftalen indgåes under et møde med den erhvervsdrivende uden for dennes faste forretningssted, jf lovens kapitel 3, gives på mødet. I de tilfælde, der er nævnt i lovens § 6, stk 2, skal oplysningen dog gives ved overgivelsen af varen eller den første levering til forbrugeren. Ved fjernsalg, jf lovens kapitel 4, skal oplysningen ved salg af varer være vedlagt varen, når den sendes til forbrugeren. Ved tegning af abonnement, jf lovens § 10, stk 1, 2. pkt, skal sælgeren sende oplysningen til forbrugeren senest 3 dage efter den telefoniske bestilling.
§5 Oplysning om fortrydelsesret ved fjernsalg efter lovens kapitel 4 skal i de tilfælde, der er omfattet af lovens § 11, dvs tilfælde, hvor sælgeren ikke har påtaget sig at afhente varen hos forbrugeren, hvis denne fortryder købet, gives, ved anvendelse af den tekst, som fremgår af bilag 4 til denne bekendtgørelse.
Bilag 4Justitsministeriets tekst til oplysning til forbrugeren om fortrydelsesret ved salg af varer ved fjernsalg i tilfælde, hvor sælgeren ikke har påtaget sig at afhente varen hos forbrugeren, hvis denne fortryder købet. (Fjernsalg uden afhentningspligt, jf bekendtgørelsens § 5):FORTRYDELSESRET  Efter kapitel 4 i lov om visse forbrugeraftaler, jf lovbekendtgørelse nr 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen er en uge. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået det købte eller den første levering i hænde ved aflevering på bopælen eller ved afhentning på posthuset mv. Hvis De f eks modtager det købte mandag den 1., har De frist til og med mandag den 8. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag.Hvordan fortryder De?Inden fortrydelsesfristens udløb skal De tilbagegive det modtagne direkte til sælger eller overgive det til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til sælger. Det anbefales, at De ved varens tilbagesendelse ved postkvittering eller lign sikrer Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt. De kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage eller hente varen på posthuset mv. Med mindre andet er aftalt, skal De selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse. Det er som hovedregel en betingelse for Deres fortrydelsesret, at sælgeren modtager varen i væsentlig samme stand og mængde, som da De modtog varen.


Jeg har modtaget følgende fra Forbrugerstyrelsen:
Der er kommet en ny pjece, hvor netop betingelserne for brug af fortrydelsesretten er præciseret. Vi skriver i den nye "at varen ikke må være taget i egentlig brug, så dens salgsværdi bliver forringet." Denne ordlyd stemmer overens med bemærkninger til den nye lov om fjernsalg, der blev vedtaget i forsommeren. Den nye lov findes på FS's hjemmeside. Det er svært at afgrænse ibrugtagning præcis. Nogle forhandlere hævder, at varen er taget i brug, hvis den er åbnet, andre er mere large. Er der tvivl må sagerne afgøres i Forbrugerklagenævnet. 
Forbrugerstyrelsen og Forbrugerinformationen har ingen indflydelse på, hvordan Forbrugerrådet vælger at udtrykke denne regel.

Venlig hilsen Anne-Dorte Gjerulff